Przedstawiamy poniżej pismo Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu kierowane do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o zmianę zapisów projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pismo ma związek z wcześniejszym zapewnieniem o możliwości wspólnego użytkowania gabinetu diagnostyczno - zabiegowego przez kilka poradni specjalistycznych.

W pliku zamieszczamy także odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.