stanowiska i opinie

Dzięki uprzejmości Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego udostępniamy Państwu interpretację Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości wykonywania komercyjnych usług medycznych w SPZOZ-ach.


Czytaj dalej »

Prezes Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o interpretację zasadności rejestrowania gabinetów diagnostyczno - zabiegowych jako odrębnych komórek organizacyjnych w rejestrach wojewodów. Zapytanie związane było z komunikatem NFZ, z którego wynikało że brak takich komórek w rejestrze uniemożliwia świadczeniodawcy wykonywania świadczeń z katalogu zabiegowego na podstawie umowy AOS.


Czytaj dalej »

Prezes Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o interpretację czy programy dostosowawcze, o których mowa w w art. 207 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.04.2012r. o działalności leczniczej mają być oparte wyłącznie o przepisy rozporządzenia MZ z dnia 26.06.2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739) czy też innych przepisów regulujących kwestie techniczne i budowlane obiektów medycznych.


Czytaj dalej »

Przedstawiamy stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany zasad finansowania rezydentur w roku 2013. Zmiana ta może nieść z sobą poważne konsekwencje finansowe dla podmiotów leczniczych, w których zatrudnieni są rezydenci.


Czytaj dalej »

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Zdrowia skierowane do Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie braku możliwości wykonywania działalności w rodzaju opieka psychiatryczna - oddział psychiatryczny, oddział psychogeriatryczny, oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego innym niż szpital.


Czytaj dalej »

Przedstawiamy pisma jakie Ministestwo Zdrowia skierowało do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa NFZ w sprawie zasad dysponowania karetek systemu ratownictwa medycznego do szpitali. 


Czytaj dalej »

Poniżej przedstawiamy pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego kierowane do Prezesa Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ w sprawie wyjaśnienia komunikatu GIF na temat obowiązku tworzenia w każdym podmiocie leczniczym apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej. W piśmie uszczegółowiono jakie podmioty lecznicze mają taki obowiązek.


Czytaj dalej »

Przedstawiamy poniżej pismo Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu kierowane do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o zmianę zapisów projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pismo ma związek z wcześniejszym zapewnieniem o możliwości wspólnego użytkowania gabinetu diagnostyczno - zabiegowego przez kilka poradni specjalistycznych.

W pliku zamieszczamy także odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.


Czytaj dalej »

 Komunikat CSIOZ w sprawie nowego systemu kodów resortowych


Czytaj dalej »

Komunikat MZ w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej


Czytaj dalej »